نام اخبار ایران تصویر انگلیس انگلیسی

نام: اخبار ایران تصویر انگلیس انگلیسی اخبار گوناگون

گوش گیری که سروصدای مزاحم را ساکت می کند

یک شرکت تولید کننده بلندگو، مشغول ساخت گوش گیری است که سروصدای مزاحم خواب کاربر را ساکت می کند. گوش گیری که سروصدای مزاحم را ساکت می کند ..

ادامه مطلب